Mẫu hợp đồng thuê nhà làm địa điểm kinh doanh

Rate this post

Mẫu hợp đồng thuê nhà làm địa điểm kinh doanh là một tài liệu pháp lý ghi lại sự thỏa thuận giữa bên cho thuê và bên thuê về việc thuê một căn nhà để sử dụng làm địa điểm kinh doanh. Hợp đồng này quy định các điều khoản và điều kiện, bao gồm thời hạn thuê, giá thuê, quyền và trách nhiệm của cả hai bên, cũng như các điều khoản chung khác để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi bên trong quá trình thuê và sử dụng nhà làm địa điểm kinh doanh.

1.Quy trình và thủ tục hợp đồng thuê nhà làm địa điểm kinh doanh

Quy trình và thủ tục để lập hợp đồng thuê nhà làm địa điểm kinh doanh thường bao gồm các bước sau:

 1. Đàm phán và thỏa thuận: Bên cho thuê và bên thuê tiến hành đàm phán về các điều khoản, bao gồm giá thuê, thời hạn thuê, quyền và trách nhiệm của cả hai bên. Sau đó, cả hai bên đạt được thỏa thuận về các điều khoản chính.
 2. Chuẩn bị tài liệu: Bên cho thuê và bên thuê chuẩn bị các tài liệu cần thiết, bao gồm thông tin về các bên, thông tin về nhà và địa điểm kinh doanh, điều khoản và điều kiện của hợp đồng.
 3. Soạn thảo hợp đồng: Dựa trên thỏa thuận đã đạt được, một bên (thường là bên cho thuê hoặc luật sư) soạn thảo hợp đồng thuê nhà làm địa điểm kinh doanh. Hợp đồng cần bao gồm đầy đủ các điều khoản và điều kiện đã thỏa thuận trước đó.
 4. Xem xét và chỉnh sửa: Cả hai bên xem xét và chỉnh sửa hợp đồng để đảm bảo rằng nó phản ánh đúng ý muốn và quyền lợi của cả hai bên. Các điều khoản có thể được thay đổi hoặc điều chỉnh trong quá trình này.
 5. Ký hợp đồng: Sau khi thỏa thuận cuối cùng được đạt, cả hai bên ký kết hợp đồng thuê nhà làm địa điểm kinh doanh. Việc ký kết này có thể diễn ra trực tiếp giữa các bên hoặc thông qua đại diện pháp lý.
 6. Giao nhận và thanh toán: Bên thuê thực hiện việc thanh toán tiền thuê và nhận nhà làm địa điểm kinh doanh từ bên cho thuê theo thỏa thuận trong hợp đồng.

Quy trình và thủ tục cụ thể có thể thay đổi tùy thuộc vào quy định của từng quốc gia và vị trí địa lý. Đối với việc lập hợp đồng thuê nhà làm địa điểm kinh doanh, nên tham khảo các quy định và luật pháp hiện hành tại địa phương để đảm bảo tuân thủ đầy đủ quy trình và thủ tục.

2. Mẫu hợp đồng thuê nhà làm địa điểm kinh doanh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

– Căn cứ vào Bộ luật dân sự của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015;

– Căn cứ vào nhu cầu khả năng của hai bên.

Hôm nay, ngày….. tháng …. năm ….tại địa chỉ số (địa chỉ thuê), Chúng tôi gồm:

BÊN CHO THUÊ (Gọi tắt là bên A).

CÔNG TY … (Trường hợp bên cho thuê là doanh nghiệp được ủy quyền cho thuê/ chủ đầu tư của địa điểm cho thuê)

Địa chỉ trụ sở chính:………………………… ………………………………………………

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:…… ………………………………………

Điện thoại:………………………………… …………………………………………………………

Đại diện: …… ……………………………. Chức vụ:…………………………………………

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………

Hoặc:

ÔNG: ….. (Trường hợp bên cho thuê là cá nhân cho thuê)

CMND số: …………….Ngày cấp: …………….Nơi cấp:………………………………..

Hộ khẩu thường trú:…………………………… ………………………………………….

Chỗ ở hiện tại:………………………………… …………………………………………..

Điện thoại:……………………………………… …………………………………………

Là chủ sở hữu và sử dụng hợp pháp của căn nhà cho thuê nêu tại Điều 1 hợp đồng này.

BÊN THUÊ (Gọi tắt là bên B).

ÔNG: ……………………………………………………………..

CMND số: …………….Ngày cấp: …………….Nơi cấp:………………………………..

Hộ khẩu thường trú:…………………………… ………………………………………….

Chỗ ở hiện tại:………………………………… …………………………………………..

Điện thoại:……………………………………… …………………………………………

Hoặc:

CÔNG TY ……………………………………….. ……………………………………………..….

Địa chỉ trụ sở chính:………………………… ………………………………………..……..

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:…………………………………………

Điện thoại: ………………………………. ………………………………………………………

Đại diện: …………………………………Chức vụ:…………………………………….

Hộ khẩu thường trú: …………………………… ………………………………………..

Hai bên cùng thỏa thuận ký kết hợp đồng thuê nhà với những nội dung sau:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

1. Bên A đồng ý cho thuê và bên B đồng ý thuê ..… của căn nhà số …..theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất số …………………………. Do Ủy ban nhân dân …………………………. cấp ngày …/…./ ….

2. Diện tích là: ….gồm: toàn bộ diện tích tầng … của căn nhà và không gian phía trước căn nhà. Bên B được quyền sử dụng phần hành lang, lề đường, khu vực phía trước của căn nhà.

3. Mục đích thuê:

– Làm trụ sở công ty do Ông/ Bà:……. Là người đại diện theo pháp luật;

– Kinh doanh, buôn bán các mặt hàng công ty sản xuất, kinh doanh.

ĐIỀU 2: THỜI HẠN CHO THUÊ NHÀ

– Thời hạn cho thuê nhà nêu tại Điều 1 của hợp đồng được tính đến ngày….. tháng …. năm …..

– Hết thời hạn thuê nêu trên, nếu hai bên có nhu cầu và mong muốn tiếp tục thực hiện hợp đồng thì hai bên sẽ cùng nhau thỏa thuận ký kết hợp đồng mới hoặc gia hạn hợp đồng này.

– Khi hết hạn hợp đồng mà hai bên không tiếp tục ký kết hợp đồng mới thì bên B phải trả lại nhà cho bên A ngay khi chấm dứt hợp đồng thuê nhà. Bên B có thời hạn 30 ngày để dọn dẹp, vận chuyển tài sản, trang thiết bị của mình và phải trả lại nhà cho bên A.

ĐIỀU 3: GIÁ THUÊ NHÀ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

1. Giá thuê nhà tại Điều 1 của hợp đồng này như sau:

– Giá thuê hàng tháng là ….. đ/01 tháng (Bằng chữ:…………………………………).

– Giá thuê trên được giữ ổn định trong suốt thời gian thuê; nếu có thay đổi các bên sẽ thống nhất bằng một văn bản khác.

2. Phương thức thanh toán: Tiền thuê nhà được thanh toán ….. tháng một lần.

3. Tất cả các khoản thuế có liên quan đến nhà thuê trong thời hạn thuê theo Hợp đồng sẽ do bên B trả. Giá thuê nhà chưa bao gồm các chi phí sử dụng như: tiền điện, nước, điện thoại, internet, vv…các chi phí này sẽ được bên B (bên thuê) trả riêng, theo mức tiêu thụ thực tế.

ĐIỀU 4: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN LỢI CỦA BÊN A.

1. Nghĩa vụ của bên A:

– Bên A đảm bảo căn nhà tại Điều 1 của hợp đồng này thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bên A;

– Bên A cam kết bảo đảm quyền sử dụng trọn vẹn hợp pháp và tạo mọi điều kiện thuận lợi để bên B sử dụng mặt bằng hiệu quả;

– Tạo mọi điều kiện để bên B được sử dụng căn nhà thuận tiện, không làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của bên B, hỗ trợ bên B các thủ tục pháp lý liên quan đến việc sử dụng căn nhà (nếu có).

2. Bên A có các quyền sau đây:

– Có quyền yêu cầu chấm dứt hợp đồng khi bên B sử dụng nhà không đúng mục đích, buôn bán, hàng quốc cấm và bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền tước giấy phép kinh doanh.

– Có quyền yêu cầu bên B thanh toán đúng hạn.

– Yêu cầu bên B trả lại nhà khi hết thời hạn cho thuê theo Hợp đồng này theo quy định tại Khoản 3 Điều 2 Hợp đồng này.

ĐIỀU 5: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B.

1. Nghĩa vụ của bên B:

– Bên B tự bảo quản trang thiết bị mà bên A bàn giao trong quá trình sử dụng.

– Sử dụng diện tích thuê vào đúng mục đích thuê, khi cần sửa chữa, cải tạo theo nhu cầu sử dụng riêng sẽ bàn bạc cụ thể với bên A và phải được bên A chấp thuận và tuân thủ theo đúng quy định của nhà nước về xây dựng cơ bản. Chi phí sửa chữa này do bên B tự bỏ ra và bên A không bồi hoàn lại khi hết thời hạn của hợp đồng

– Trả đủ tiền thuê theo phương thức đã thỏa thuận.

– Tuân theo các quy định bảo vệ môi trường, không được làm tổn hại đến quyền, lợi ích của người sử dụng đất xung quanh, giữ gìn an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, nếu xảy ra cháy nổ thì bên B phải hoàn toàn chịu trách nhiệm và phải bồi thường những khoản thiệt hại do lỗi của bên B gây ra.

– Tự thanh toán tiền điện nước, tiền điện thoại, phí vệ sinh, an ninh trật tự và các khoản chi phí phát sinh trong quá trình sử dụng căn nhà kể từ ngày nhận bàn giao, thanh toán chi phí sửa chữa, thay mới các thiết bị hỏng nếu do lỗi bên B.

– Khi bàn giao nhà phải đảm bảo các trang thiết bị được kê khai trong bảng kê tài sản lúc mới thuê đều trong tình trạng sử dụng được, không kể những hao mòn tự nhiên, hao mòn tất yếu do quá trình sử dụng trong giới hạn cho phép.

– Trước khi chấm dứt hợp đồng này, bên B phải thanh toán hết tiền điện, nước, điện thoại, thuế kinh doanh… và giao lại nhà đã thuê cho bên A

2. Bên B có các quyền sau đây:

– Yêu cầu bên A bàn giao nhà đúng như đã thỏa thuận.

– Lắp đặt các thiết bị, hệ thống dây điện thoại, hệ thống mạng và lắp đặt các thiết bị cần thiết phục vụ cho mục đích kinh doanh.

– Được sử dụng toàn bộ phần diện tích vỉa hè dùng để xe của nhân viên và khách hàng; không gian mặt tiền để treo biển quảng cáo, … theo quy định của pháp luật.

– Được quyền sửa chữa cải tạo căn nhà phù hợp với mục đích kinh doanh của bên B (phải có sự đồng ý của Bên A).

– Được quyền chuyển nhượng hợp đồng thuê này hoặc cho người khác thuê lại nếu được sự đồng ý của Bên A

– Được phép chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà cho người khác cho thuê lại sau khi được sự đồng ý của bên A.

ĐIỀU 6: CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

1. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu một bên muốn chấm dứt hợp đồng trước thời hạn phải thông báo cho bên kia biết trước ít nhất 60 (sáu mươi) ngày; các bên vẫn phải thực hiện nghĩa vụ của mình đến thời điểm chấm dứt

2. Trong thời gian có hiệu lực của hợp đồng nếu một bên phát hiện bên kia có hành vi vi phạm hợp đồng và có căn cứ về việc vi phạm đó thì phải thông báo bằng văn bản cho bên có hành vi vi phạm biết và yêu cầu khắc phục những vi phạm đó. Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày nhận được thông báo mà bên có hành vi vi phạm không khắc phục thì bên có quyền lợi bị xâm phạm có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn. Bên nào có lỗi dẫn đến việc đơn phương chấm dứt hợp đồng thì bên đó phải chịu trách nhiệm bồi thường theo quy định của pháp luật.

3. Trong mọi trường hợp chấm dứt hợp đồng, kể cả trường hợp chấm dứt hợp đồng trước thời hạn hay trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng, Bên B đều có thời hạn 30 ngày để dọn dẹp, vận chuyển tài sản, trang thiết bị của mình trước khi trả lại nhà cho bên A.

ĐIỀU 7: CHUYỂN TIẾP HỢP ĐỒNG

1. Ngay sau khi Công ty do bên B là người đại diện theo pháp luật được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập, thì bên B của hợp đồng này (Ông/ Bà…) sẽ mặc nhiên được chuyển đổi từ Ông /Bà … sang cho Công ty do Ông/ Bà… là người đại diện theo pháp luật.

2. Công ty do bên B (Ông/ Bà:…)là người đại diện theo pháp luật sẽ mặc nhiên trở thành bên B (bên thuê) của hợp đồng này và các văn bản pháp luật khác liên quan khác.

3. Mọi quyền lợi và nghĩa vụ của Ông/ Bà …. theo Hợp đồng này và các văn bản khác có liên quan sẽ được chuyển tiếp cho Công ty do Ông/ Bà….là người đại diện theo pháp luật.

ĐIỀU 8: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

1. Trong quá trình thực hiện hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không thương lượng được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật; quyết định của Tòa án là quyết định cuối cùng.

2. Những vấn đề chưa được thỏa thuận trong hợp đồng này sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật.

3. Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình, hậu quả pháp lý của việc giao kết hợp đồng và đã ký tên dưới đây để làm bằng chứng.

4. Mọi sửa đổi, bổ sung bất kỳ điều khoản nào của Hợp đồng này sẽ được các bên thống nhất thỏa thuận bằng Phụ lục Hợp đồng giữa các bên.

5. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.

6. Hợp đồng này gồm 08 (tám) Điều, với 06 (sáu) trang và được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau; bên A giữ 02 bản; bên B giữ 02 bản.

BÊN CHO THUÊ (BÊN A) BÊN THUÊ (BÊN B)

3. Những nội dung cần có và không cần thiết trong mẫu hợp đồng thuê nhà làm địa điểm kinh doanh

Trong một mẫu hợp đồng thuê nhà làm địa điểm kinh doanh, các nội dung cần có và không cần thiết có thể được mô tả như sau:

 1. Cần có:
 • Thông tin đầy đủ về các bên: Đây là thông tin về tên, địa chỉ, số điện thoại, mã số thuế và đại diện pháp luật của cả bên cho thuê và bên thuê.
 • Địa điểm kinh doanh: Cần xác định rõ địa chỉ và diện tích của căn nhà được thuê làm địa điểm kinh doanh.
 • Thời hạn thuê: Đặt ra thời gian bắt đầu và kết thúc của hợp đồng thuê.
 • Giá thuê và phương thức thanh toán: Cần ghi rõ số tiền thuê hàng tháng và thỏa thuận về phương thức thanh toán.
 • Quyền và trách nhiệm của cả hai bên: Cần mô tả quyền và trách nhiệm của bên thuê và bên cho thuê, bao gồm việc sử dụng, bảo trì, bảo vệ địa điểm kinh doanh và tuân thủ quy định pháp luật.
 • Chấm dứt hợp đồng: Cần chỉ rõ các điều kiện và thủ tục để chấm dứt hợp đồng trước thời hạn hoặc theo quy định pháp luật.
 • Điều khoản chung: Các điều khoản chung bao gồm việc điều chỉnh, thay đổi hợp đồng, giải quyết tranh chấp, và mọi điều khoản khác cần được thỏa thuận và ghi chính xác.
 1. Không cần thiết:
 • Quá nhiều chi tiết pháp lý phức tạp: Một mẫu hợp đồng thuê nhà làm địa điểm kinh doanh nên đơn giản, dễ hiểu và tránh sự rườm rà trong việc sử dụng ngôn ngữ pháp lý phức tạp.
 • Thông tin không liên quan: Các thông tin không liên quan đến mục đích và quyền lợi của cả hai bên không cần được bao gồm trong mẫu hợp đồng.
 • Điều khoản mơ hồ hoặc không rõ ràng: Các điều khoản cần được phrased một cách rõ ràng, tránh gây hiểu lầm hoặc mâu thuẫn trong tương lai.

Lưu ý rằng việc lựa chọn các nội dung cần có và không cần thiết trong mẫu hợp đồng thuê nhà làm địa điểm kinh doanh cũng phụ thuộc vào quy định pháp luật và các yêu cầu cụ thể của các bên liên quan.

4. Câu hỏi thường gặp

Điều khoản về thời hạn thuê trong hợp đồng là gì?

Đáp: Thời gian bắt đầu và kết thúc thuê nhà làm địa điểm kinh doanh.

Quyền và trách nhiệm của bên cho thuê là gì?

Đáp: Cung cấp địa điểm kinh doanh trong trạng thái sử dụng tốt và đảm bảo an toàn.

Hợp đồng có thể chấm dứt trước thời hạn không?

Đáp: Có, theo thỏa thuận hoặc quy định pháp luật.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý đọc giả đã dành thời gian để đọc bài viết về văn phòng chia sẻ và các bài viết liên quan. Hy vọng rằng thông tin đã cung cấp đã giúp bạn hiểu rõ hơn về lợi ích của văn phòng chia sẻ. Chúng tôi luôn sẵn lòng hỗ trợ và chia sẻ thêm kiến thức với bạn.

Leave a Comment